Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
dr hab. inż. Władysław Mantura
Kierownik zakładu

tel.: +48 (061) 665 34

fax: +48 (061) 665 33 75

e-mail: wladyslaw.mantura@put.poznan.pl


Specjalności badawcze

marketing przemysłowy, zarządzanie jakością, sterowanie ekonomiczne

PublikacjeOpis

Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Poznańskiej (pierwsze dwa lata studiów ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej). Na tym Wydziale rozpoczął pracę w Instytucie Organizacji i Zarządzania i jako pracownik naukowo-dydaktyczny uzyskał stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego awansował w 1993 roku. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn. Był organizatorem Zakładu Marketingu i Sterowania Ekonomicznego w Instytucie Inżynierii Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania w roku 1992, a obecnie jest Kierownikiem Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania. W latach 1996-2001 był członkiem Senatu Politechniki Poznańskiej. W roku 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Przedmiotem jego pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej jest problematyka nauk o zarządzaniu, kwalitologia, a głównie: zarządzanie jakością produkcji, marketing przedsiębiorstw przemysłowych i sterowanie ekonomiczne. Wyniki tej pracy dotyczą w szczególności:
– współtworzenia kwalitologii, a w tym metodycznych podstaw podejścia jakościowego ,
– opracowań metodycznych rozwijających jakościowy aspekt projektowania technicznego,
– systematyki wiedzy o marketingu przedsiębiorstw przemysłowych i rozwoju metodyki zarządzania przedsiębiorstwem przez marketing,
– rozwoju metodyki sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie, a w tym rachunkowości zarządczej, zarządzania cenami i ekonomiki jakości.
Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należy wkład w tworzenie i rozwój nowej dyscypliny naukowej kwalitologii (nauki o jakości), a w tym teorii zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dowodem sukcesu naukowego w tym zakresie jest drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Zarządu Głównego TNOiK na najlepszą książkę z nauk o zarządzaniu wydaną w latach 1997-1999, za książkę „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Wyznacznikiem wartości naukowej i dydaktycznej tej książki są trzy wydania oraz wielotysięczny nakład, wielokrotnie wznawiany w latach 1998-2009. Jest także autorem i współautorem kilku cieszących się dużym powodzeniem podręczników z marketingu i rachunkowości zarządczej. Łączny dorobek naukowy, publikacyjny i wdrożeniowy obejmuje ponad 100 opracowań. Odbył kilka staży naukowych i przemysłowych, krajowych i zagranicznych Był inicjatorem powołania i jest opiekunem specjalności marketingowej na kierunku zarządzanie w Politechnice Poznańskiej. Wykłada m.in. przedmiot autorski „Elementy kwalitologii”. Przeprowadził cykl wykładów dla pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki w Hawanie na Kubie. W latach 1997-2008 prowadził wykłady z marketingu i zarządzania jakością na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

Wykaz wybranych publikacji
 
 1. Mantura W. Teoretyczne podstawy projektowania produkcyjnych systemów sterowania jakością. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań,1990.
 2. Mantura W., Branowski M. Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1992.
 3. Mantura W. Kategoria jakości w projektowaniu technicznym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1994.
 4. Marketing przedsiębiorstw przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. W. Mantury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000.
 5. Hamrol A., Mantura W. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 (wydanie trzecie uaktualnione).
 6. Mantura W. Elementy rachunkowości dla menedżerów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
 7. Mantura W. Zarys kwalitologii. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
 8. Mantura W. Zarządzanie cenami. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
 9. Mantura W. Integracja systemów zarządzania jakością. Rozdział 5 w: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – integracja i informatyzacja systemów. Praca zbiorowa pod red. J. Kijowskiego i T. Sikory, WNT, Warszawa, 2003.
 10. Mantura W. Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. Rozdział 5 w: Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. E. Skawińskiej, PWE, Warszawa, 2004.
 11. Mantura W. Specyfikacja podstawowych funkcji marketingu przedsiębiorstw. Rozdział w: Nowe trendy w marketingu dla inżynierów. Monografia pod red. D. Dąbrowskiego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2008 r., s. 55-73.
 12. Mantura W. Human factors in quality management. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Volume 18 Issue 5, Pages 565-579, 25 Jul 2008, Copyright © 2008 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company.
 
Opiekun naukowy doktorantów
 
 1. mgr inż. Magdalena Graczyk
 2. mgr inż. Joanna Kijewska
 3. mgr inż. Rafał Mierzwiak

 Obszary tematyczne prac dyplomowych:

A.    Marketing przemysłowy – zarządzanie marketingowe, badania marketingowe, systemy informacji marketingowej, specyfika odmian marketingu, marketing środków produkcji, produkt i asortyment, promocja i komunikacja, dystrybucja, logistyka marketingowa, marketing internetowy, strategie cenowe, zarządzanie relacjami z klientem, marketing międzynarodowy, handel zagraniczny itd.

B.    Zarządzanie jakością – funkcje zarządzania jakością, system zarządzania jakością, statystyczna kontrola jakości, statystyczne sterowanie procesami, metody i narzędzia zarządzania jakością, zarządzanie przez jakość (TQM), ekonomika jakości, koszty jakości, organizacyjne i informacyjne zagadnienia zarządzania jakością, wdrażanie norm ISO serii 9000, 14000 i 18000 itd.

C.    Sterowanie ekonomiczne – rachunkowość zarządcza, kontroling, badania i analizy kosztów, systemy informacji ekonomicznej, rozrachunek, budżetowania jednostek, rachunek efektywności ekonomicznej, analizy finansowe, systemy stymulacji ekonomicznej, wspieranie przedsiębiorczości i inwestycji regionalnych itd.

 

Przykłady tematów prac dyplomowych:

Ad A.    

Opracowanie programu promocji w fazie wprowadzania produktu na rynek

Optymalizacja zapasów w wybranym kanale dystrybucji

Ad B.            

Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania jakością

Projekt system informacji jakościowej wydziału produkcyjnego

Ad C.

Wykorzystanie kosztów stanowiskowych w projektowaniu technologii

Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć organizatorskich.